Komplexná obnova domov - Financovanie obnovy

1.   
1. 
Dotácie MVRR SR na odstránenie systémových porúch:


-
dotácie upravuje Výnos MVRR V-2/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Výnos MVRR V-1/2006
   o poskytovaní dotácii na rozvoj bývania,

- dotácia sa poskytuje na odstránenie poruchy uvedenej v zozname systémových porúch
- dotácia sa poskytuje max. do výšky 50% oprávnených nákladov ako nenávratný príspevok, max.
  do výšky 18 m2 (542 Sk/m2) podlahovej plochy domu,

- oprávnené náklady sú dodávky, práce a DPH na odstránenie systémovej poruchy, neoprávnené
   náklady sú projektové práce a posudky,
žiadosť o dotáciu s prílohami sa podáva od 1.1. do 15.2. daného roka (boduje sa každý deň
   podania žiadosti),
- základnými prílohami k žiadosti sú:
                  a) Odborný posudok,
                  b) Evidenčný list systémovej poruchy,
                  c) Projektová dokumentácia na odstránenie poruchy,
                  d) Zmluva o dielo so zhotoviteľom atď.
- odporúčaná výška tvorby fondu opráv min. 6 mesiacov pred podaním žiadosti je 0,83 €/m2
  (25 Sk/m2) podlahovej plochy (max. 75 bodov),
- bytový dom získa za každý 3 roky veku bytového domu 1 bod,
- ak bola za predchádzajúce 3 roky realizovaná modernizácia alebo rekonštrukcia spoločných  častí
  domu, získa žiadateľ 5 bodov za každých 3,32 € (100 Sk) nákladov za obnovu,
- s odstránením systémových porúch sa nesmie začať skôr ako sa podá žiadosť na získanie dotácie
  na odstránenie systémových porúch.

   
2. Úver zo ŠFRB na obnovu bytových domov:


- poskytovanie úverov upravuje
Zákon č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
- bytový dom môže získať na obnovu úver vo výške max. 80% oprávnených nákladov,
- 1% úrok,
- 20 rokov splatnosť úveru,
- ručenie bankovou zárukou (2% z úveru) alebo nehnuteľnosťou,
žiadosť o úver s prílohami sa podáva od 1.1. daného roka, prednosť dostávajú tie úvery, ktorým
  boli schválené dotácie na odstránenie systémových porúch.


3. Pôžičky z Vládneho programu zateplovania:


- poskytovanie pôžičiek vyhlásila Vláda SR v rámci Vládneho programu zateplovania 
- bytový dom skolaudovaný pred rokom 1989 môže získať pôžičku vo výške 100% oprávnených
   nákladov, najviac však 80 €/m2 zateplenej plochy,

- oprávnené náklady sú: zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmena schodiskových, bytových
   a pivničných okien, hydraulické vyregulovanie, výmena vchodových dverí,

- 0% úrok,

- 15 rokov splatnosť pôžičky,
- ručenie bankovou zárukou, nehnuteľnosťou alebo pohľadávkami voči Fondu opráv,
žiadosť o pôžičku s prílohami sa podáva od 1.7.2009 do vyčerpania cca 70 mil. €,


4. Komerčný úver z banky:

- úver vo výške 100% akýchkoľvek nákladov,
- 3% - 5,7% úrok (mení sa podľa aktuálnych podmienok),
- splatnosť úveru do 20 rokov,
- ručenie bankovou zárukou alebo pohľadávkami voči Fondu opráv,
- najvýhodnejšie komerčné banky sú:  - Prvá Stavebná sporiteľňa, a.s.
                                                    - VÚB BANKA, a.s.
                                                    - DEXIA banka Slovensko, a.s.
                                                    - Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
                                                    - Slovenská sporiteľňa, a.s.


5. Program vyššieho využitia slnečnej energie v domácnostiach:

- v rámci súboru opatrení na zmiernenie následkov hospodárskej krízy vyčlenila Vláda SR 8 mil. €
   na Program vyššieho využitia slnečnej energie v domácnostiach.
- program je účinný od 20. apríla 2009 do vyčerpania finančných prostriedkov.
- program sa zameriava na podporu inštalácie slnečných kolektorov slúžiacich na  ohrev vody
   pre rodinné a bytové domy.
- žiadosť s prílohami sa podáva po ukončení inštalácie zariadenia prostredníctvom pracovísk
   administrátora programu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (Bratislava, Trenčín,
   Banská Bystrica, Košice). 
- v prípade bytových domov je žiadateľom správca alebo SVB.
- výška dotácie je 100 €/m2 inštalovanej plochy slnečných kolektorov pre bytové domy; plocha
   pre určenie najvyššej dotácie zodpovedá ploche 3 m2 na každý byt v bytovom dome.


6. Vlastné zdroje z Fondu prevádzky, údržby a opráv:

- tvorbu Fondu prevádzky, údržby a opráv upravuje Zákon 182/1993 Z. z. O vlastníctve bytov
   a nebytových priestorov.
- výšku príspevku určujú vlastníci tak, aby boli pokryté predpokladané náklady na prevádzku,
   údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových
   priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a
   rekonštrukciu bytového domu.
- na zmenu výšky príspevku do fondu opráv je potrebná 2/3 väčšina vlastníkov.
- ďalším zdrojom fondu opráv je príjem z prenájmu nebytových alebo spoločných priestorov
   (napr. reklama na fasáde, prenájom strechy na umiestnenie vysielačov atď.) a úroky
   z bankového účtu bytového domu.


7. Nenávratný grant úverovej linky SLOVSEFF od EBRD:

- ide o nenávratný grant (dotáciu) vo výške 20% z objemu úveru od komerčných bánk určeného
   na úsporu energie, ktorý je poskytovaný prostredníctvom úverovej linky SLOVSEFF
- podmienkou získania grantu je dosiahnutie minimálne 15% energetickej úspory pri obnove,
- program SLOVSEFF poskytuje bezplatnú technickú podporu formou zjednodušených energetických
   auditov a získania energetického certifikátu.
- bytový dom musí investície do úspory energie prefinancovať iba prostredníctvom týchto
   spolupracujúcich bánk:                     - Dexia banka Slovensko, a.s.,
                                                      - Slovenská sporiteľňa, a.s.,
                                                      - Tatra banka, a.s.,
                                                      - Všeobecná úverová banka, a.s..
- výzva na predkladanie žiadostí v roku 2009 zatiaľ nebola zverejnená.