Komplexná obnova domov - Naše riešenie

V prípade, že sa rozhodnete spolupracovať s nami pri komplexnej obnove bytového domu, naša spolupráca bude mať nasledovnú postupnosť krokov:

Analýza a návrh obnovy:

1. Analýza stavu bytového domu a energetickej náročnosti na základe vyplneného dotazníka a kontrola správnosti vyúčtovania za dodávky tepla.

2. Odhad investícií a návrh postupnosti krokov na získanie dotácií a úveru zo ŠFRB. Začneme tam, kde sú vstupné investície najnižšie a najskôr návratné.

3. Návrh optimálnej výšky fondu opráv s prepočtom, ako sa to prejaví v platbách bytového domu za m2, resp. bytu vo výške mesačných splátok po celú dĺžku trvania úveru so započítaním dosiahnutých úspor.

Podpis zmluvy o dielo:

4. Podpis zmluvy o dielo s našou spoločnosťou + podpis Dodatku s presnou špecifikáciou spolupráce pri obnove bytového domu.

Vypracovanie projektovej dokumentácie:

5. Vypracovanie projektovej dokumentácie od nezávislého projektanta nenaviazaného na zateplovaciu firmu, resp. na správcu bytového domu. Výhody nezávislého projektanta:
    - garancia skutočnej výmery (u projektantov sú veľmi časté odchýlky až 1000 m2 oproti
       skutočnej výmere),
    - návrh zateplovacieho systému za účelom dosiahnutia čo najlepších parametrov s ohľadom na
       ekonomiku návratnosti,
    - splnenie podmienok na získanie dotácie na systémové poruchy,
    - prevzatie zodpovednosti za návrh a garanciu úspor.

Podanie žiadostí na získanie dotácie a úveru:

6. Kontrola a vyhodnotenie (predbežné obodovanie) žiadostí a všetkých povinných príloh pred podaním na Krajský stavebný úrad za účelom získania dotácie a na Mestský úrad v sídle okresu za účelom získania úveru zo ŠFRB.

7. Po schválení a pridelení finančných prostriedkov (dotácie a úveru zo ŠFRB) navrhneme bytovému domu harmonogram jednotlivých prác (na čerpanie prostriedkov má bytový dom lehotu 2 roky).

Výber realizačných firiem: 

8. Oslovenie realizačných firiem formou verejnej ponuky za účelom vypracovania reálnych a objektívnych cenových ponúk na realizáciu diela. 

9. Komisia zložená z vlastníkov bytov vyhodnotí cenové ponuky jednotlivých realizačných firiem a vyberie najvýhodnejšie ponuky do užšieho výberu.

10. Lustrácia firiem z užšieho výberu a preverenie, či konateľ, resp. spoločník firmy nemali alebo nemajú iné firmy, ktoré sú v konkurze alebo v likvidácii, či nemajú záväzky voči dodávateľom, zamestnancom, resp. štátnym inštitúciám, či sa voči konateľom, resp. spoločníkom nevedú súdne spory za nekvalitu práce, či majú platné certifikáty, či majú zaškolených zamestnancov na bezpečnosť pri práci, či majú uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody, či majú dostatočné znalosti montážnych postupov...
 
11. S dodávateľmi, ktorých vyberiete, uzatvoríme individuálne zmluvy o dielo s cieľom zabezpečiť Vám maximálnu vymožiteľnosť záruk a práv.

Nezávislý stavebný dozor:

12. Zabezpečíme Vám nezávislý a profesionálny stavebný dozor, ktorý upozorní na každý nedostatok a nekvalitu práce, ktoré sa následne odborne odstránia, resp. Vám zabezpečíme primeranú zrážku z ceny diela.

Realizácia a odovzdanie diela:

13. Zrealizujeme obnovu bytového domu podľa projektovej dokumentácie a následne preveríme kvalitu diela napr. termovíznou kamerou. Po realizácii odovzdáme bytovému domu vysoko kvalitné dielo a zabezpečíme získanie povinného energetického certifikátu min. v skupine "B".


Páči sa Vám náš spôsob realizácie obnovy bytových domov? Kontaktujte nás alebo nám zašlite vyplnený Dotazník - Obnova bytových domov. Radi Vás navštívime a prediskutujeme možnosti spolupráce.