Komplexná obnova domov - Viete, že...

Viete, že...

- bytový dom je ako firma a predseda s komisiou alebo správca sú ako majitelia, ktorí pri obnove bytového domu budú  rozhodovať investícii 300.000 až 500.000 € (10 - 15 mil. Sk)? A že títo majitelia firiem nesú za svoje investičné rozhodnutia plnú právnu a osobnú zodpovednosť?

- bytový dom je podľa Stavebného zákona stavebník, z čoho predsedovi  alebo správcovi vyplýva množstvo povinností, osobného času a nákladov, ktoré je povinný zabezpečiť pred, pri a po realizácii obnovy bytového domu?

- chyba pri projektovaní a následne pri realizácií sa obvykle prejaví po 5 až 7 rokoch (plesnenie stien, odtláčanie fasády od obvodového plášťa, spadnutie zateplovacieho systému, korózia balkónových konštrukcii pri nesprávnom zateplení prechodov medzi balkónmi a obvodovým plášťom, rosenie okien, krivenie okien, zatekanie striech)?
Viac na Chyby pri zateplovaní...

- väčšina “akože” projektantov pracuje pre konkrétne dodávateľské firmy resp. pre správcov bytových domov (napr. OSBD) a že je závislá od spolupráce s nimi (často tu dochádza ku kopírovaniu projektov, k nesprávnemu vypracovaniu Výkazu výmer, neobjektívnosť výberu projektanta - dajú Vám vybrať z 3 s nimi spolupracujúcich projektantov s nízkou, resp. žiadnou právnou zárukou za ich prácu...)?
Viac na Chyby pri projektovaní...

- väčšina cenových ponúk neobsahuje všetky položky v zmysle projektovej dokumentácie? A že najnižšia cena nemusí byť aj tá najvýhodnejšia?  Pri nižšej cene vždy hrozí riziko dodávky nekvalitného materiálu, nekvalitných ľudí, neprofesionálnych projektantov, povrchného stavebného dozoru, klamania vo Výkaze výmer, skrátenia poskytnutých záruk atď..  Viac na Chyby v cenovej ponuke...

- seriózny správca bytového domu by Vám mal slúžiť a pracovať pre Vás, pretože mu za to platíte? A že by Vám nemal rozkazovať, ale poskytovať služby a servis?

- v prípade podpisu zmluvy na zateplenie cez OSBD sa môže bytový dom stať na 20 rokov závislý na správe domu zo strany OSBD s tým, že bytový dom nemôže zmeniť počas doby splácania úveru svojho správcu (môže dôjsť k nekontrolovateľnému navyšovaniu poplatkov za správu...)? Viac na Chyby pri realizácii...

- veľké množstvo realizačných firiem z oblasti zateplovania, resp. opravy striech v priebehu 5-7 rokov zanikne a tým stratí bytový dom akékoľvek záruky za dielo práve v období, keď sa uvedené závady začínajú objavovať?

- výber nezávislého stavebného dozoru je najdôležitejší krok pri realizácii obnovy?  A že dobrý stavebný dozor  kontroluje projekt, pracovný postup podľa projektu, BOZP, povolenia, kvalitu materiálu, dodržiavanie typu materiálu podľa cenovej ponuky, skutočné výmery, časový harmonogram, správanie sa zamestnancov realizačnej firmy a má právo udeliť sankcie a penalizácie za nedodržiavanie kvality diela a pracovných postupov? Viac na Chyby pri realizácii...

- poznáme viaceré spôsoby zateplovania, pričom každý z nich je vhodný pre iný typ bytového domu? A že ide  najčastejšie o kontaktný zateplovací systém (izolácia sa lepí priamo na stenu) a odvetraný zateplovací systém (izolačný materiál sa prichytáva na stenu tak, že medzi izoláciou a stenou vzniká vzduchová medzera)?

- nesprávnym výberom zateplovacieho systému môžete bytovému domu viac uškodiť ako pomôcť? A že zle  navrhnutý zateplovací systém môže spôsobiť umiestnenie rosného bodu nie do izolácie, ale medzi izoláciu a obvodový plášť, ba dokonca do obvodového plášťa, čo má za následok vznik kondenzácie vlhkosti a jej prienik dovnútra bytového domu?

- množstvo predložených zmlúv o dielo zo strany realizačných firiem neobsahuje ustanovenia podľa Stavebného  zákona a Obchodného zákonníka a je uzatvorená v neprospech bytového domu? A že podpisom takejto zmluvy získa bytový dom veľmi slabé záruky, oklieštené právomoci a nevymožiteľnosť svojich práv? Viac na Chyby pri realizácii...

- bytový dom čiastočnými úhradami realizačnej firme za tzv. časť diela stráca možnosť sankcii a penalizácii za zle odovzdané dielo? A že najviac chýb sa objaví pri kontrole termovíziou, ktorá sa vykonáva na záver?

- ak Vami vybratá realizačná firma pre obnovu zanikne v priebehu obdobia medzi podaním žiadosti na ŠFRB a realizáciou, môžete stratiť možnosť čerpať už schválené prostriedky a musíte žiadosť o úver podať znova?

- na trhu je veľké množstvo nekvalitného fasádneho polystyrénu (EPS F70), pri ktorých výrobca ani neuvádza váhové parametre? A že váha EPS F70 je najdôležitejší parameter kvality a má byť min. 15-16 kg/m3?

-v prípade použitia necertifikovaného zateplovacieho systému Vám hrozí odobratie úveru zo ŠFRB alebo dotácie na systémové poruchy a ešte aj za to dostanete pokutu?  A že realizačné firmy často zamieňajú jednotlivé komponenty (napr. lepidlá) za lacnejšie náhrady, čím nedodržia certifikovaný systém a to aj bez Vášho vedomia?

- veľké množstvo už zateplených bytových domov v SR je zateplených nesprávne?


...my vieme ako a prečo!