Komplexná obnova domov - Viete, že... - Chyby pri realizácii

Zmluva o dielo:

Správca sa Vám snaží odporučiť projektanta ako aj realizačnú firmu, ale zároveň odmieta prebrať za nich zodpovednosť za vykonané práce. Správca v tomto prípade preberie len benefit vo forme Vášho zmluvného záväzku, že bytový dom ostane v jeho správe min. po dobu splácania úveru. Bytovému domu vzniká riziko navyšovania poplatkov za správu a doplnkové služby.

Zmluva o dielo musí riešiť:
- kompletnú cenovú ponuku v zmysle projektovej dokumentácie podľa Výkazu výmer (položkovite),
- termín začatia a ukončenia prác,
- odovzdanie staveniska a zodpovednosť za bezpečnosť,
- ochrana majetku vlastníkov bytov a tretích osôb,
- komunikáciu so stavebným dozorom,
- povinnosť vedenia stavebného denníka,
- záručné a pozáručné podmienky,
- platobné podmienky (neodporúčame dávať zálohové alebo čiastočné úhrady),
- sankcie a penalizácie za nedodržanie zmluvných podmienok,
- spôsob odovzdania diela prostredníctvom Preberacieho protokolu.

Výber stavebného dozoru:

Veľmi dôležitý je pri začatí realizácie obnovy výber správneho stavebného dozora. Stavebný dozor by mal byť poistený proti škodám.