Komplexná obnova domov - Viete, že... - Chyby v cenovej ponuke

Chyby v cenovej ponuke:

- cenová ponuka neobsahuje nacenenie a názvy všetkých položiek v zmysle projektovej dokumentácie,

- súčasťou cenovej ponuky musí byť priložený platný Certifikát na vybratý zateplovací systém,

- každá spoločnosť pri tvorbe cenovej ponuky má určitú cenotvorbu, ktorá sa skladá:

= cena materiálu (zateplovací systém) - nižšia cena materiálu neznamená vždy výhodu.  
Polystyrén (EPS) - má mať difúzny odpor od 0,031 do 0,041. V SR sa už objavil EPS, ktorý má difúzny odpor 0,400. Správna váha fasádneho EPS má byť 16-18 kg/m3
Lepidlo - realizačná firma použije lacnejšie lepidlo, ktoré môže byť nevhodné pre daný zateplovací systém (chyba na kvalite zateplenia sa prejaví po 5-7 rokov) a zároveň zateplenie bude urobené necertifkovaným zateplovacím systémom. Následnou kontrolou zo strany ŠFRB môže dôjsť k odobratiu dotácie a vyrubeniu pokuty. 
Fasádna omietka - použitím lacnejšej náhrady nedôjde k požadovanému chemickému zlúčeniu, čo bude mať za následok postupné opadávanie fasády.

= režijné náklady (mzdy, dopravu, ubytovanie, prenájom lešenia a inej techniky...)
Nižšia cena režijných nákladov môže znamenať použitie nekvalifikovanej pracovnej sily, použitie nevhodného lešenia, resp. techniky na úrok bezpečnosti práce...

= očakávaný zisk (správne % zisku je potrebné pre zdravé fungovanie a rast spoločnosti)
Žiadna firma nepracuje na úrok straty svojho zisku, ale v prípade nízkej cenovej ponuky hľadá rezervy v šetrení materiálu (nekvalitými náhradami alebo šetrením na množstve) alebo použitím nekvalitnej pracovnej sily. Taktiež si môže svoj zisk zabezpečiť neplatením za prácu a materiál.

= reklamačný fond (prostriedky pre zabepečenie záručných a pozáručných opráv)
V prípade nižšej cenovej ponuky je riziko, že daná spoločnosť neuvažuje o plnení podmienk zmlúv v zmysle záručného a pozáručného servisu a súdne spory môžu trvať niekoľko rokov, takže takáto spoločnosť môže bez problémov fungovať na trhu. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že je potrebné pri hodnotení cenových ponúk brať do úvahy históriu firmy, históriu konateľa, základné imanie spoločnosti, vlastníctvo certifikátov a či nie je voči danej firme vedené exekučné konanie, resp. súdne spory.

>> späť