Solárne systémy - Návrh solárneho systému - Silné a slabé stránky

Silné stránky solárnych systémov:

 • Nevyčerpateľnosť slnečnej energie – zásoby ropy a plynu sa odhadujú už len na niekoľko desiatok rokov, zásoby uhlia sa odhadujú na min. 250 rokov. Slnko pritom prevyšuje súčasné energetické potreby ľudstva o 15 000-krát. Ale otázka neznie, aké veľké sú zásoby fosílnych palív, ale či ich využitie si ľudstvo bude môcť dovoliť z ekologických príčin z hľadiska vlastného prežitia.
 • Potenciál tvorby nových pracovných miest – už v roku 2001 sa v oblasti OZE vytvorilo viac pracovných miest ako v celom odvetví informačných technológií, alebo napr. v automobilovom priemysle. A potenciál ešte zďaleka nie je vyčerpaný.
 • Technologická zrelosť – ide o jednoduché technológie, ktoré sa dajú integrovať do existujúcich systémov.
 • 100%-ná recyklácia použitých materiálov - hlavné konštrukčné materiály slnečných kolektorov sú najčastejšie hliník, meď a sklo. Aj rozhodujúca časť ostatných komponentov solárneho systému je dobre recyklovateľná.
 • Relatívne vysoká účinnosť (až 70-90%) premeny slnečného žiarenia na teplo – fotovoltaika dosahuje účinnosť cca 15%, fotosyntéza cca 1%.
 • Zaujímavé možnosti architektonického stvárnenia stavieb - ucelené solárne strechy alebo fasády budov, architektonicky zaujímavé delenie plôch a pod.
 • Nulové negatívne ekologické vplyvy počas prevádzky - slnečná energia patrí k najčistejším energetickým zdrojom aké ľudstvo pozná. Napr. nedokonalé spaľovanie suchého a ešte vo väčšej miere vlhkého dreva môže byť spojené so zvýšeným množstvom exhalátov, vodné diela môžu spôsobovať problémy rybám, zanášaním naplaveninami, väčšie priehrady môžu negatívne ovplyvňovať aj mikroklímu, veterné elektrárne môžu spôsobovať problémy vtákom zvýšenou hladinou hluku, podľa niektorých názorov rušia ráz krajiny, a sú s nimi problémy aj v chránených krajinných oblastiach, geotermálne vody môžu spôsobovať problémy s nadmernou mineralizáciou povrchových vôd a pod.
 • Zanedbateľné nízke prevádzkové náklady - po počiatočnej investícii zabezpečuje solárny systém investorovi takmer bezplatnú dodávku tepla počas nasledujúcich 20 až 30 rokov, čo predstavuje praxou potvrdená životnosť kvalitných solárnych zariadení.
 • Nevznikajú nároky na nové zastavané plochy -  solárne systémy sa montujú už na existujúce strechy, fasády, môžu slúžiť na prekrytie parkovacích plôch a pod.
 • Vysoká úspora energie potrebnej na ohrev TÚV (až 70%).
 • Väčšia nezávislosť od monopolných dodávateľov energií.
 • Vysoká spoľahlivosť a komfort počas prevádzky – nevyžadujú si obsluhu.

Slabé stránky solárnych systémov:

 • Zdanlivo vysoké investičné náklady – počiatočné investície sa síce môžu zdať vysoké, ale ak si spočítame, že priemerná doba návratnosti je cca 7 rokov a životnosť solárneho systému je min. 15 až 30 rokov, budeme získavať teplú vodu ešte ďalších 8 až 23 rokov úplne zadarmo.
 • Nerovnomernosť slnečného žiarenia - slnko poskytuje energiu síce v obrovskom prebytku ale v „zriedenej“ forme (pri jasnej oblohe a kolmom dopade slnečných lúčov max. 1000 W/m2) a nerovnomerne (zima – leto, noc – deň, počasie ...). Preto zatiaľ zachytávanie a skladovanie (akumulácia) slnečnej energie je investične náročnejšie ako spaľovanie fosílnych palív.
 • Potreba doplnkových energetických zdrojov - technicky síce je možné dosiahnuť aj 100 %-né pokrytie energetických potrieb stavby pomocou solárneho systému, ale zatiaľ za cenu extrémne vysokých investičných nákladov. Preto je nutné mať k dispozícií doplnkové energetické zdroje za účelom prekrytia doby s nízkym výkonom solárneho systému (noc, zima).