Solárne systémy - Štátne dotácie


ŠTÁTNE DOTÁCIE NA VYUŽÍVANIE SOLÁRNEJ ENERGIE OD 20.8.2009:

Novinka (20.8.2009): MH SR vydalo výnos z 12. augusta 2009 č. 7/2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MH SR č. 1/2005 o poskytovaní dotácií na solárne kolektory. Výnosom sa zvyšujú sumy dotácií a zjednodušuje sa pre žiadateľov spôsob preukázania splnenia podmienok na získanie dotácie. K žiadosti o dotáciu netreba predkladať výpis z registra trestov ani doklady Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Tieto možno nahradiť čestným vyhlásením. Podľa tejto právnej úpravy sa budú posudzovať aj žiadosti, ktoré už boli podané pred nadobudnutím účinnosti výnosu. Výnos nadobúda účinnosť od 20. augusta 2009. Ustanovenie § 11a ods. 2 stráca účinnosť 31. decembra 2010.

    Výška dotácie:

    - 200 €/m2 inštalovanej plochy slnečných kolektorov do 8 m2 vrátane pre rodinné domy,
    - 1600 € za 8 m2 a 50 € za m2 inštalovanej plochy slnečných kolektorov nad 8 m2,

    - 100 €/m2 inštalovanej plochy slnečných kolektorov pre bytové domy; plocha pre určenie
       najvyššej dotácie zodpovedá ploche 3 m2 na každý byt v bytovom dome.

    Súvisiace dokumenty:

    Výnos MH SR č. 7/2009 o poskytovaní dotácií (PDF formát) - kompletný materiál
   
Žiadosť o dotáciu - rodinné domy (PDF formát)   
   
Žiadosť o dotáciu - bytové domy (PDF formát)

Novinka (20.4.2009): V rámci súboru opatrení na zmiernenie následkov hospodárskej krízy vyčlenila vláda Slovenskej republiky 8 mil. € na Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Program, ktorý pripravilo MH SR je účinný od 20. apríla 2009. Zameriava na podporu inštalácie kotlov na biomasu a slnečných kolektorov slúžiacich na vykurovanie a ohrev vody pre rodinné a bytové domy.

Záujemcovia si budú môcť podať žiadosť po ukončení inštalácie zariadenia prostredníctvom pracovísk administrátora programu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (Bratislava, Trenčín, Banská Bystrica, Košice). V prípade rodinných domov si žiadosť môžu podať vlastníci nehnuteľnosti na oba typy zariadenia. V prípade bytových domov je možné žiadať len o podporu na slnečné kolektory a žiadateľom bude správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov.

    Výška dotácie:

    - 100 €/m2 inštalovanej plochy slnečných kolektorov do 8 m2 vrátane pre rodinné domy,
    - 800 € za 8 m2 a 50 € za m2 inštalovanej plochy slnečných kolektorov nad 8 m2,

    - 100 €/m2 inštalovanej plochy slnečných kolektorov pre bytové domy; plocha pre určenie
    najvyššej dotácie zodpovedá ploche 3 m2 na každý byt v bytovom dome.

    Súvisiace dokumenty:

    Dotácie na solárne kolektory (PDF formát) - kompletný materiál    
    Výnos MH SR č. 4/2009 o poskytovaní dotácii na solárne kolektory  (PDF formát)
    Otázky a odpovede (PDF formát   
   
Žiadosť o dotáciu - rodinné domy (PDF formát)    
     Žiadosť o dotáciu - bytové domy (PDF formát)

Novinka (5.2.2008): Prvé štátne dotácie na kúpu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu môžu slovenské domácnosti očakávať najskôr na jeseň tohto roku. Ministerstvo hospodárstva má síce od vlani vypracovaný program na využitie biomasy a slnečnej energie v domácnostiach, plánovaných 100 miliónov korún však z rozpočtu nedostalo. Spustenie programu preto závisí od príjmov štátneho rozpočtu, povedala ČTK Dagmar Hlavatá z tlačového oddelenia ministerstva hospodárstva. Podporu však pribrzdili úsporné opatrenia pre splnenie maastrichtských kritérií potrebných na prijatie spoločnej meny eura. "Pri priaznivom vývoji príjmov štátneho rozpočtu budeme usilovať o rozpočtové opatrenie v priebehu roku 2008", povedala Hlavatá.

Novinka (19.12.2007): Slovenskí výrobcovia slnečných kolektorov vyzývajú Ministerstvo hospodárstva SR, aby prestalo ignorovať podporu využívania slnečnej energie a biomasy v domácnostiach a rešpektovalo slovenské záväzky voči Európskej únii (EU) i uznesenie vlády SR. Zároveň žiadajú od MH SR, aby našlo vo svojom rozpočte finančné zdroje na podporu programu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v navrhovanej výške 100 miliónov Sk, na dotácie pre solárnu energiu a biomasu v roku 2008. V opačnom prípade hodnovernosť programového vyhlásenia vlády, slovenských záväzkov voči EU i uznesení vlády značne utrpia.

Novinka (4.12.2007): Vláda SR dnes schválila Štátny rozpočet SR na rok 2008 v ktorom sa nepočíta s programom podpory vyššieho využívania biomasy a slnečnej energie v domácnostiach! Ešte pred jeho schvaľovaním prebehli tlačou zľahčujúce vyjadrenia ministra hospodárstva Ľubomíra Jahnátka a hovorcov ministerstva hospodárstva a financií, z ktorých vyplynulo, že program vyššieho využívania biomasy a slnečnej energie v domácnostiach je vážne ohrozený.

Novinka (25.4.2007): Slovenské domácnosti budú od 1.1.2008 dostávať podporu na nákup solárnych kolektorov a kotlov na biomasu, ktoré slúžia na vykurovanie a ohrev vody. Ročne plánuje štát poskytnúť na nákup zariadení 100 miliónov korún. Vyplýva to zo Stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, ktorú dňa 25.4.2007 schválila vláda SR...

Celý článok TASR - Štátne dotácie na solárne kolektory od 1.1.2008 (PDF formát)

Výška dotácie:
1. V prípade inštalácie solárneho systému do 8 m2 plochy solárneho systému bude dotácia 99,58 € (3.000,- Sk)/1m2 pôdorysnej plochy slnečného kolektora.
2. V prípade inštalácie viac ako 8 m2 bude dotácia 796,65 € (24.000,- Sk) + 49,79 € (1.500,- Sk)/1m2 nad 8 m2 plochy.

Pri súčasnej cene cca 3.983,27 € (120 tisíc Sk) s DPH pri dodávke na kľúč  najrozšírenejšieho solárneho zariadenia na prípravu teplej vody pre rodinné domy s plochou 6 m2, dotácia pokryje približne náklady na DPH a bude to voči štátnemu rozpočtu finančne neutrálne. Prostriedky zo ŠR budú priemerne  ročne vo výške 2.489.543,91 € (75 mil. Sk).

Termíny:
Vláda vrámci Uznesenia k návrhu Stratégie vyššieho využitia OZE prijala tieto termíny:
- do 30.9.2007 - MH SR má pripraviť Program vyššieho využitia OZE.
- do 30.10.2007 - HH SR má realizovať legislatívne opatrenia uvedené v materiáli s
  cieľom zvýšiť využívanie OZE.
- do 10/2007 uplatniť v návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2008 požiadavku na 100
  mil. Sk na zabezpečenie realizácie Programu vyššieho využitia OZE. 

Ďalšie právne úpravy solárnej energie:

- Energetická politika SR (PDF formát)
- Smernica č. 2001/77/ES zo dňa 27.10.2001 o podpore elektrickej energie vyrábanej
   z obnoviteľných zdrojov energie,
- Zákon 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov,
- Zákon 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike
- Nariadenie vlády SR č. 124/2005 Z. z. ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie
   trhu s elektrinou
- Zákon 82/1994 Z.z. o štátnych hmotných rezervách
- Nariadenie vlády SR č. 236/2005 Z.z. z 18.5.2005 o výkone zdrojov tepla na 
  vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody v nepriemyselných budovách.

So vstupom SR do EÚ súvisí aj preberanie rôznych záväzkov a noriem. V oblasti využívania solárneho tepla sú relevantné nasledovné normy:

1. EN 12975 − 1

Tepelné solárne systémy a komponenty. Solárne kolektory. Všeobecné  požiadavky.

2. EN 12975 − 2

Tepelné solárne systémy a komponenty. Solárne kolektory. Skúšobné metódy.

3. EN 12976 − 1

Tepelné solárne systémy a komponenty. Priemyselne vyrábané systémy. Všeobecné požiadavky.

4. EN 12976− 2

Tepelné solárne systémy a komponenty. Priemyselne vyrábané systémy. Skúšobné metódy.

5. ENV 12977 − 1

Tepelné solárne systémy a komponenty. Zákazkovo stavané systémy. Všeobecné požiadavky.

6. ENV 12977 − 2

Tepelné solárne systémy a komponenty. Zákazkovo stavané systémy. Metódy skúšania.

7. ENV 12977 − 3

Tepelné solárne systémy a komponenty. Zákazkovo stavané systémy. Výkonové charakteristiky zdrojov pre solárne vykurovacie systémy.